Conform Art. 36.din Legea 230/2007 – Administratorul, persoană fizică sau juridică, are, în principal, următoarele atribuţii:

 1. gestionarea resurselor financiare și bunurilor materiale;
 2. efectuarea formalităţilor necesare în angajarea contractelor cu furnizorii de servicii pentru exploatarea şi întreţinerea clădirii, dar și urmărirea realizării acestor contracte în conformitate cu normele;
 3. cunoaşterea îndeaproape şi respectării regulilor cu privire la proprietatea comună;
 4. gestionarea obligaţiilor cetăţeneşti ce revin proprietarilor în raport cu autorităţile publice și potrivit legii
 5. îndeplinirea oricăror alte obligaţii expres prevăzute de lege;
 6. prestarea serviciilor trebuie realizată într-un mod profesional.

 

Art. 37 – pentru lucrările ce tin de proprietatea comună, administratorul, trebuie sa ia in calcul costurile, termenul de executie, durata şi calitatea lucrarilor, sa analize ofertele şi o data ce se obtine aprobarea comitetului executiv al asociaţiei de proprietari, se poate incepe executarea lucrărilor, conform legislaţiei în vigoare.

 1. să respecte statutul asociaţiei de proprietari;
 2. să se supună hotărârilor adunării generale a asociaţiei de proprietari din care fac parte;
 3. să participe la adunările generale ale asociaţiei de proprietari de cate ori este necesar;
 4. să respecte orice angajament făcut faţă de asociaţia de proprietari din care fac parte;
 5. să nu aducă prejudicii materiale asociaţiei de proprietari din care fac parte;
 6. să participe, de cate ori este necesar, la acţiuni deosebite, cum ar fi cele de maximă urgenţă, in conformitate cu necesitatile asociaţiei de proprietari;

Fiecare proprietar, chiriaş sau ocupant al unui apartament ori spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă are obligaţia să se conformeze regulilor asociaţiei de proprietari, precum şi regulamentelor adoptate legal de asociaţia de proprietari.

 1. Pastreaza şi urmăreşte cărtea tehnice a construcţiei, precum şi documentele privitoare la activitatea asociaţiei de proprietari
 2. reprezintă asociaţia contractele in derulare si iis asuma resp[onsabilitatea pentru acestea
 3. reprezintă asociaţia de proprietari împotriva unor terţi, inclusiv în acţiunile judecătoreşti iniţiate de asociaţie împotriva unui proprietar, membru al asociaţiei, care nu şi-a îndeplinit obligaţiile statutare faţă de asociaţie, sau în procesele iniţiate de unul dintre proprietari, care contestă o decizie a asociaţiei;
 4. avizeaza lucrările de întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor comune ale clădirii;
 5. are drept de semnătură asupra conturilor asociaţiei de proprietari;
 6. Primeşte cererile şi reclamaţiile de la proprietari şi sesizările administratorului (managerului), pe care le supune dezbaterii comitetului executiv;
 7. Stabileste ordinea de zi a sedintei comitetului executiv si are dreptul de a convoca sedinte ori de cate ori este necesar
 8. semnează şi parafează contractele individuale de muncă şi conventiile civile;
 9. detine, păstrează şi foloseşte ştampila asociaţiei de proprietari.

In conformitate cu articolul 1 din Legea 230/2007, proprietarii au obligatia sa ia masuri cu privire la drepturile si obligatiile comune ce le revin tuturor proprietarilor. Acestia pot, deci, infiinta asociatii noi.

Potrivit articolului 9 din Legea 230/2007, doar proprietarii membri ai asociatiei de proprietari, cu drept de vot, pot participa la adunarea generala a proprietarilor, se pot inscrie si pot candida precum pot fi si alesi in structura oragnizationala.

Proprietarii care nu sunt membri ai asociatiei de proprietari pot participa la sedinte doar pentru a se informa, neavand drept de vot sau opinie.

Asociațiile de proprietari atunci când contractează un administrator, au de ales între a cere administratorului, prin contractul de prestări servicii, citirea indexilor de apă, de obicei, pentru contoarele situate pe casa scării, în blocurile nou construite, ce permit accesul la orice oră și-n orice zi a cititorului (administrator sau persoană delegată de acesta) sau, declararea pe proprie semnătură a indexului de apă, la casieria unității administrative în zilele de încasare.
O practică administrativă bună, recomandă ca declararea să fie făcută de către consumator și verificată din 3 în 3 luni sau din 6 în 6 luni de către administrator, din următoarele motive:

 1. reduce costurile administrative: declararea de către proprietar, reduce costurile unui serviciu în plus pe care administratorul îl poate taxa;
 2. declararea constă în eliberarea unui index(document tipizat) în original și copie de către administrator (pentru cei ce lucrează în baza sistemelor informatice) prin care se poate observa consumul vechi și nou și care reprezintă dovada luării în evidența;
 3. declararea este semnată de către proprietar, căpătând valoare de document justificativ (prin care chiar administratorul poate fi tras la răspundere în caz de neluare în seamă a consumului);
 4. este o procedură clară, bazată pe documente justificative eliberate de administrație, prin care citirea se face de către proprietar, verificarea și regularizarea făcându-se de administrator, la un anumit interval, cu costuri reduse pentru asociație;

Declararea, este recomandabil a se face la intervale de 30 de zile, în prima parte a lunii, între 1 și 15 ale lunii. Declararea la alte intervale (3 zile între declarări, sau 60 de zile între declarări) permite administratorului să decidă asupra metodei prin care vă va calcula consumul pe apartament: la paușal, pentru nedeclarare la timp sau prin regula de trei simplă. Alte metode de estimare a consumului de apă în caz de declarare decalată, nu sunt recomandate deoarece vin în defavoarea proprietarului sau a asociației, după caz.

Registrul de casa este un document de inregistrare operativa a cheltuielilor si incasarilor realizate prin intermediul casieriei unitatii. Rolul pe care registrul de casa il are in cazul asociatiilor de proprietari este acela de a tine evidenta chitantelor emise in urma achitarii cotelor de intretinere si de a urmari platile efectuate catre furnizorii de servicii.

Registrul de casa se intocmeste zilnic de catre casier, in doua exemplare. In cazul asociatiilor care isi tin contabilitatea in partida dubla, cel de-al doilea exemplar va trece pe la departamentul financiar-contabil pentru verificarea corectitudinii sumelor incasate.

Registrele de casa se arhiveaza la casieria unitatii si in cadrul departamentului de contabilitate.

Persoanele care răspund în solidar pentru prejudiciul creat de o persoană care gestionează mijloacele bănești ale asociației de proprietari (administrator, contabil, casier) sunt persoanele cu ajutorul cărora s-a produs prejudiciul prin tolerarea unor fapte cu bună știință sau din neglijență, prin neîndeplinirea atribuțiilor cu privire la verificare și control, prin nerezolvarea reclamațiilor primite de la proprietari. Persoanele care răspund în solidar cu făptuitorul pot fi președintele, membrii comitetului executiv, membrii comisiei de cenzori sau cenzorul asociației de proprietari. Asociația de proprietari, prin reprezentant legal, pentru recuperarea prejudiciului se poate acționa și împotriva persoanelor care răspund în solidar.

Dacă ai întrebari pentru noi, scrie-ne și iți vom răspunde în cel mai scurt timp.

  Nume

  E-mail

  Intrebare

  Cod securitate